Bostadsbristen är störst i Halland!

Enligt Boverkets prognos fortsätter bostadsbyggandet att öka 2017 och 2018. Trots ett ökat byggande bedömer 75 procent av landets kommuner att det kommer att vara underskott på bostäder på tre års sikt. Underlaget är från Boverkets bostadsmarknadsenkät och Boverkets indikatorer för bostadsbyggande.

Av de 290 kommuner bedömer 255 att de har underskott på bostäder. 34 kommuner anger att man har balans, medan endast en kommun, Övertorneå, anger överskott. Örebro, Helsingborg och Kristianstad anger att man totalt sett har balans på bostadsmarknaden. Detta behöver dock inte betyda att det är balans i hela kommunen eller för alla grupper. Gemensamt för de tre kommunerna är att det har påbörjats mycket bostäder det senaste året och att man förväntar att bostadsbyggandet även fortsättningsvis håller en hög takt.

Under första kvartalet i år har det påbörjats 17 600 lägenheter i flerbostadshus under första kvartalet. totalt båbörjades 21 250 nya bostäder under 2017 och det är fler jämfört med motsvarande kvartal under 2016 (källa SCB.se)

Länsstyrelsen i Hallands län visar i sin rapport att det råder bostadsbrist på centralorterna i Hallands fem kustkommuner. Så har det för övrigt varit ända sedan 2003. Bostadsbyggandet ligger lågt i förhållande till länets kraftiga befolkningsökning just nu. Kungsbacka, Varberg och Laholm uppger att det inte bara är bostadsbrist på centralorten utan i samtliga kommundelar medan Falkenberg och Halmstad anser att det totalt sett råder balans mellan utbud och efterfrågan.

I tabellen har jag analyserat hur många bostäder det finns per invånare i resp. län och hur många som i genomsnitt bor i bostäderna (antal hushåll).  Man skulle kunna tro att bostadsbristen är störst i storstadsområdena, men det är Hallands län som utmärker sig och har den största bostadsbristen. De har färre bostäder per invånare och den högsta hushållskvoten! Efter Hallands län kommer Stockholms län på andra plats med den näst största bostadsbristen. Självfallet finns det stora variationer mellan kommunerna, som skulle framgå i en analys på kommunnivå.

Bostadsbristen är störst i Halland

 

För att förbättra bostads-situationen har regeringen beslutat att införa ett statsbidrag till kommuner för att öka bostadsbyggandet. Bidraget kan sökas senast den 1 oktober varje år och cirka 3,6 miljarder fördelas de två första åren. Boverkets handlägger bidragsansökningar och administrerar bidraget. Ansökningsperioden för 2017 påbörjas den 1 augusti och pågår fram till den 1 oktober 2017.

För att kunna söka bidraget krävs att kommunerna har under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör byggande av minst en bostad. Tolvmånadersperioden är den 1 augusti föregående år och tolv månader framåt. Kommunerna ska också under innevarande eller föregående mandatperiod ha antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och att det finns en aktuell översiktsplan. Därutöver ska det finnas den 31 juli innevarande år finns minst en folkbokförd nyanländ som fått uppehållstillstånd. Tolvmånadersperioden är den 1 juli föregående år och tolv månader framåt. Mer information finns på boverkets hemsida, www.boverket.se.

Intresset för att ta fram bostadsförsörjnings-program har därmed ökat. Över hälften av landets kommuner har antagit riktlinjer under innevarande eller föregående mandatperiod. Regeringens intention med bidraget är att få till stånd ett ökat bostadsbyggande för att även nyanlända med uppehållstillstånd ska kunna få bostad.

Boverket för statistik över antagande av översiktplaner men säger att bilden av översiktsplanernas aktualitet är fortfarande oklar eftersom de har noterat att beslut om översiktsplanens aktualitet inte alltid skickas in till Boverket eller länsstyrelserna. I boverkets statistik år2016, kan man läsa att 117 kommuner har aktuella översiktplaner som är beslutade 2011 eller senare.

Med tanke på översynen av plan- och bygglagen och hur mycket arbete det krävs för att ta fram en översiktsplan är det intressant att veta mer om hur man planerar i kommunerna!

Sedan ett år tillbaka är det tillåtet med mer buller i bostäder i Sverige. Vi ska planera för ett hållbart samhälle nära i anslutning till infrastruktur och kollektivtrafik och hur hänger det samman?

Pin It