Effektivisering av Plan- och bygglagen

Bygg Sverige
Bygg Sverige

Den 16 februari beslutade regeringen om en lagrådsremiss som innehåller flera förslag som syftar till att förenkla plan- och bygglagen. Planprocessen för bygglov behöver göras enklare och snabbare. Det kan vara om utökade möjligheter till lovbefrielser, en tidsfrist för länsstyrelsers upphävandebeslut och att kommunerna under detaljplaneprocessen ska kunna få ett tydligt besked om statens intressen. Målsättningen är att det ska leda till att kommunerna minskar risken till att de planerar i onödan.

Förutsättningarna blir en starkare och styrande översiktsplan, där länsstyrelsernas kontroll av bl. a miljöfrågor, mark- vatten och luftkvalitetsnormer blir mer avgörande.

Senast den 20 juni 2017 ska uppdraget redovisas om en begränsning av kravet på detaljplan. Utredaren ska senast den 15 mars 2018 redovisa om en utvecklad översikts-planering och uppdraget att ge kommunerna möjlighet att reglera upplåtelseformer. Slutrapport förväntas presenteras senast den 15 november 2018.

 

Pin It