Publicerad den

Järnväg mellan Göteborg och Borås kontra Västra stambanan

Trafikverket fortsätter planeringen av järnvägen mellan Göteborg och Borås, enligt den tidigare lokaliseringsutredningen. Regeringens besked innebär att arbetet återupptas mellan parterna längs det planerade järnvägsstråket. Parterna består av Trafikverket, kommuner i stråket, Länsstyrelsen Västra Götalandsregionen, Göteborgregionen (GR) och Boråsregionen samt representanter för Landvetter flygplats.

Under hösten 2023 har Västra Götalandsregionen haft dialogmöten i mindre politiska grupper och de tog fram tre principlösningar. Samtliga alternativ innehåller stationer i Mölndal, Mölnlycke, Landvetter flygplats och i Borås och möjliggör för framtida fjärrtrafik. Det som främst skiljer lösningarna åt är restid, möjlighet till direktresor från centrala Mölnlycke till Landvetter flygplats och Borås, när byggstart kan ske och kostnad. Det förefaller att en fyrspårslösning under Landvetter station är i linje med de prioriteringar som 48 kommuner i Götaland, Swedavia, näringslivet genom Västsvenska handelskammaren och inom Västra Götalandsregionen står bakom.(https://www.trafikverket.se/contentassets/b3e9c4c7b20a483993b7321007fbf6aa/skrivelse-till-trafikverket-ang-uppdrag-om-ny-jarnvag-goteborg-boras.pdf)

Vad händer med Västra stambanan? Västra stambanegruppen tillsammans med sina medlemmar anser att den viktigaste åtgärden är att bygga två extra spår mellan Göteborg och Alingsås. Spåren skall gå norr om sjön Aspen. (Det finns en arbetsgrupp som har jobbat tillsammans sedan 1999 och som består av 15 kommuner och 2 kommunalförbund. I tjänstepersonsgruppen ingår också regionerna Västra Götaland, Örebro län och Sörmlands län samt Göteborgs kommunalförbund.) Om den nationella persontrafiken på Västra Stambanan förs över till järnvägen Göteborg-Borås och vidare mot Stockholm, faller en del av Västra Stambanegruppens argument för att bygga ut banan för persontrafik.

I nuvarande infrastrukturutredningar planeras kapacitetshöjande åtgärder på banan. Man dubblerar godstågsspåren från Göteborgs Hamn med anslutning till Västra Stambanan och i samband med arbetena för Västlänken bygger man om sträckan mellan Göteborgs Central och bangårdsområdet mot Mellby i Partille. När dessa ombyggnader är färdiga återstår delen mot Alingsås.

I mars 2023 publicerade Norconsult att de projekterar förbigångsspår i Lerum, vilket innebär att Lerum byggs om från tre till fyra spår. Projekteringen innebär ett nytt stickspår i Jonsered Östra som ligger mellan Partille och Lerum. Spåret skall användas för uppställning av järnvägsfordon. Bygget kommer att påbörjas i år och förväntas öka kapaciteten.

NCR har uppdrag att byta ut hela kontaktledningsanläggningen och hjälpkraftsystemet samt konvertera till autotransformatorsystem mellan Alingsås och Olskroken. Detaljerad produktionstidsplan tas fram i samverkan mellan Trafikverket och entreprenören under april/maj 2024. Planerad byggstart beräknas till januari 2025 och att arbetena ska vara avslutade under hösten 2027.

Konkurrens om pengar till infrastruktur är hård! Vem vinner och får mest? Det förefaller som att en förbindelse till Landvetter flygplats är högsta prioritet och att Västra stambanan får stå tillbaks och får en del kapacitetshöjande åtgärder.

Fotografierna nedan är från 2017-2019.

Relaterade bilder: